Zoeken

Volg ons:

Privacy Beleid

De bescherming van de privacy van haar klanten is van primair belang voor Bioline Benelux, in Nederland, België en Luxemburg handelend onder Longevity Lifestyle & Wellness, die zich ertoe verbindt hun persoonsgegevens te verwerken in volledige overeenstemming met de nationale en Europese bepalingen en met de door de wet erkende rechten van de geïnteresseerde.

Deze pagina beschrijft de wijze van verwerking van persoonsgegevens die de gebruiker (hierna “geïnteresseerde” of “gebruiker”) aan Bioline Benelux (hierna “Bioline” of de “verantwoordelijke voor de verwerking”) heeft meegedeeld door zich te registreren op de Bioline webpagina op https://bioline-jato.nu (tevens .nl en .fr domeinen), voor de dienst van het verzenden van elektronische communicatie door de verantwoordelijke voor de verwerking (voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of mededelingen met betrekking tot de activiteit van deze laatste) of hoe dan ook ter beschikking gesteld aan Bioline, met alle mogelijke middelen.

Onder persoonsgegevens (hierna “de gegevens”) verstaan wij alle informatie die kan worden gebruikt om een bepaalde persoon direct of indirect te identificeren, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie wordt verstrekt (overeenkomstig de artikelen 13 en volgende van EU-Verordening 679/2016 – hierna de “Verordening” -) aan de Gebruiker wanneer deze:

– Toegang heeft tot de Site of de Bioline e-shop, waarop de informatie wordt gepubliceerd;

– Interactie met Bioline via Facebook, Instagram, Twitter en elk ander sociaal netwerk (hierna de “Social”);

– Het Bioline hoofdkantoor of kantoren of partner schoonheidssalons te bezoeken;

– Producten of diensten rechtstreeks bij Bioline te kopen, ook via de website;

– Op een andere manier met Bioline communiceren, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de klantenservice, deel te nemen aan een evenement of beurs georganiseerd door Bioline of waaraan Bioline deelneemt.

De informatie is geldig met betrekking tot alle gegevens die de Belanghebbende aan de Gegevensverantwoordelijke heeft meegedeeld, met elk hulpmiddel (dus ook voor gegevens die zijn meegedeeld tijdens evenementen of Beurzen, of per post, met inbegrip van elektronische post, sms, whatsapp en sociale kanalen), onverminderd de noodzaak van toestemming om te verwerken voor de doeleinden waarvoor de rechtsgrondslag in de toestemming van de Gebruiker kan worden geïdentificeerd.

Het privacybeleid is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, samen in de bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep, op 17 mei 2001 hebben aangenomen om minimumeisen vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en met name de methoden, de termijnen en de aard van de informatie die de voor de verwerking verantwoordelijken aan gebruikers moeten verstrekken wanneer zij webpagina’s openen, ongeacht het doel van de toegang.

DOEL VAN DE VERWERKING EN RECHTSGROND

Na raadpleging van de Site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De gegevensverwerking heeft de volgende doeleinden

a) om het navigeren op de Site en het technische gebruik van de daarop beschreven diensten te vergemakkelijken, om webanalyses uit te voeren, om het aantal bezoekers aan de Site te controleren, om het verloop van de relaties met de Gebruikers van de Site te volgen; in dergelijke gevallen is de rechtsgrondslag van de verwerking het legitieme belang van de eigenaar om de Site te beheren, om de goede werking ervan te handhaven en om zijn rechten te beschermen;

b) het beantwoorden van verzoeken om informatie en/of het verrichten van de gevraagde diensten via de Site of enig ander mogelijk instrument, elektronisch of anderszins; in dergelijke gevallen is de rechtsgrondslag van de verwerking de uitvoering van maatregelen die zijn genomen op verzoek van de betrokkene, de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen

c) via e-mail, nieuwsbrief en elke andere elektronische communicatie (zoals sms, whatsapp-berichten, chat op sociale kanalen, enz.) mededelingen te versturen, ook van commerciële of promotionele aard, over initiatieven zoals congressen, workshops, opleidingen, evenementen en/of nieuwe producten en/of diensten die door de verantwoordelijke voor de verwerking of door derden worden aangeboden, in elk geval op het gebied van welzijn en persoonlijke verzorging, ook voor het formuleren van commerciële voorstellen, indien de betrokkene uitdrukkelijk om dergelijke mededelingen heeft verzocht of, in elk geval, alleen na uitdrukking van zijn of haar uitdrukkelijke toestemming, gevraagd bij de registratie of, in elk geval, bij de mededeling van de gegevens, ongeacht de wijze waarop dit is gebeurd, door de betrokkene; in dat geval is de rechtsgrondslag van de verwerking de toestemming van de gebruiker, maar ook het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking (zoals aangegeven in overweging 47 van de verordening) om bekendheid te geven aan zijn bedrijf en het verder te ontwikkelen, onverminderd de hieronder vermelde rechten van de betrokkene, waaronder het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, overeenkomstig de procedures waarnaar in elk geval in de aan de betrokkene gerichte mededelingen zal worden verwezen

d) aspecten met betrekking tot de voorkeuren van de betrokkene te analyseren of te verstrekken, met de bedoeling een commercieel profiel van de betrokkene op te stellen, teneinde de surfervaring op de site of de verzending van commerciële of publicitaire mededelingen te vergemakkelijken en beter af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker; dit doel zal alleen worden nagestreefd indien de betrokkene hier uitdrukkelijk om heeft verzocht of in ieder geval uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; in dit geval is de toestemming van de gebruiker de rechtsgrondslag van de verwerking

e) het kosteloos publiceren op de Site en/of op de Facebook-, Instagram-, Twitter- en andere sociale netwerkpagina’s (hierna “Sociale” genoemd) van de Gegevensverwerker van foto’s en audio-/video-opnamen die de Betrokkene portretteren en die zijn gemaakt op beurzen waaraan de Gegevensverwerker met een eigen stand deelneemt en/of op evenementen die door de Gegevensverwerker worden georganiseerd, waarbij het sociale profiel van de Betrokkene aan de Gegevens wordt gekoppeld wat betreft de associatie van de gegevens van de betrokkene met de beelden waarop hij staat afgebeeld, is de rechtsgrondslag van de verwerking de toestemming van de betrokkene, terwijl wat betreft de publicatie van niet-geëtiketteerde beelden de rechtsgrondslag het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking is om op zijn web en sociale kanalen de handelsbeurzen of evenementen die hij heeft georganiseerd of waaraan hij heeft deelgenomen, te documenteren;

f) het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving en EU-wetgeving; in het laatste geval is de rechtsgrondslag van de verwerking het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Meer informatie over de doeleinden van de verwerking is te vinden in de rubriek “Cookiebeleid” hieronder.

PLAATS VAN VERWERKING, CATEGORIEËN ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN DERDE LAND

De gegevensverwerking in verband met de webdiensten van de site vindt plaats op het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevens worden voor de bovengenoemde doeleinden verwerkt door personeel, werknemers en medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking, die door deze laatste zijn aangesteld/geautoriseerd en/of als externe gegevensverwerkers zijn aangesteld, en niet door derden.

 

De gegevens mogen niet worden verspreid, behalve voor het in het vorige lid, onder e), genoemde doel.
De gegevens kunnen worden meegedeeld aan en verwerkt door bedrijven en consultants van de verantwoordelijke voor de verwerking – en/of hun aangestelden – voor het ontwerp en/of onderhoud van het technologische gedeelte van de site en voor het uitvoeren van activiteiten die instrumenteel, ondersteunend of functioneel zijn voor de uitvoering van contracten of diensten die door de betrokkene zijn aangevraagd; In deze context kunnen de gegevens worden doorgegeven aan dochterondernemingen en filialen van de eigenaar, alsmede aan Bioline’s partner schoonheidssalons en/of distributeurs, voor de uitvoering van hun eigen activiteiten, die verband houden met de levering van Bioline producten en diensten of anderszins bestemd zijn voor wellness en persoonlijke verzorging, en voor direct marketing activiteiten van dergelijke producten en diensten. In elk geval zullen deze subjecten de gegevens verwerken en aan andere derden meedelen als autonome “verantwoordelijken voor de verwerking” of “gegevensverwerkers” (ex artikel 28 van het Reglement) overeenkomstig de richtlijnen van de verantwoordelijke voor de verwerking, ook wat de beveiliging betreft, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan landen van de Europese Unie en aan niet-EU-landen, uitsluitend in het kader van de hierboven aangegeven doeleinden (elke doorgifte van de gegevens aan het derde land zal in elk geval plaatsvinden met inachtneming van de verordening en dus op basis van een besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid van het door het derde land gewaarborgde niveau van bescherming van persoonsgegevens – bijvoorbeeld op basis van besluit 1250/2016 EU-VS – of op basis van passende garanties – bestaande uit ad-hocovereenkomsten tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de derde aanbieder – of, bij gebreke daarvan, op basis van de toestemming van de betrokkene).

SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te beheren, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar zou door haar aard zelf, door verwerking en associatie met gegevens van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk kunnen maken.
Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de Site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.), en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de Gebruiker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de Site (bijvoorbeeld om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van diensten – meest bezochte pagina’s, aantal bezoekers per uur of per dag, geografische herkomstgebieden, enz.) -; om de goede werking van de aangeboden diensten te controleren). De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit ten nadele van de Site.

 

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de op de Site vermelde adressen brengt de daaropvolgende verwerving met zich mee van het adres van de afzender, dat nodig is om te antwoorden op verzoeken, alsmede van alle andere in het bericht opgenomen persoonsgegevens.
Specifieke beknopte informatie wordt op verzoek geleidelijk gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die voor bepaalde diensten zijn ingericht.

 

Cookies en andere volgsystemen
Cookies worden niet gebruikt voor gebruikersprofilering, noch worden er andere trackingmethoden gebruikt.
In plaats daarvan worden (niet-permanente) sessiecookies strikt beperkt tot wat nodig is voor een veilige en efficiënte navigatie op de sites. De opslag van sessiecookies in terminals of browsers staat onder controle van de gebruiker, terwijl op de servers, aan het einde van HTTP-sessies, informatie met betrekking tot cookies in de logboeken van de diensten geregistreerd blijft, met een opslagperiode van in geen geval meer dan zeven dagen, op dezelfde wijze als andere surfgegevens.

VRIJWILLIGE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Afgezien van wat is gespecificeerd voor browsegegevens, staat het de Gebruiker vrij zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken door de aanvraagformulieren op de Site of Sociale Netwerken in te vullen, of door deze op enigerlei wijze aan de verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen, bijvoorbeeld om te verzoeken om toezending van nieuwsbrieven, informatief materiaal of andere mededelingen.
Het verlenen van toestemming voor de verwerking van de gegevens voor de hierboven onder b), c), d) en e) genoemde doeleinden is facultatief en de weigering om deze gegevens te verstrekken maakt het voor de verantwoordelijke voor de verwerking alleen onmogelijk om de gegevens te verwerken en bijgevolg om te antwoorden op de verzoeken van de gebruiker, om mededelingen te sturen, met inbegrip van commerciële mededelingen, om de gebruiker te profileren en om de betrokkene te taggen in de afbeeldingen die hem/haar portretteren op de sociale pagina’s van de verantwoordelijke voor de verwerking.
Volledigheidshalve zij eraan herinnerd dat de gegevensbeschermingsautoriteit in sommige gevallen de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerker, de betrokkene of zelfs derden kan verzoeken informatie te verstrekken en documenten over te leggen, eveneens op grond van artikel 58 van de verordening, met het oog op het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. In dergelijke gevallen is een antwoord verplicht op straffe van een administratieve sanctie.

WIJZEN VAN GEGEVENSVERWERKING EN OPSLAG

De gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat de veiligheid en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd en kunnen worden verwerkt op papier of door middel van elektronische of anderszins geautomatiseerde, geautomatiseerde, handmatige instrumenten en volgens logica’s die er in elk geval op gericht zijn dat de gegevens veilig worden verwerkt, altijd intact en beschikbaar zijn en worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van EU-Verordening 679/2016 en uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.
De gegevens worden opgeslagen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en op de servers van de site, bij de eigenaars van de site of bij derde leveranciers van de respectieve hostingdienst, alsook op de servers van de bedrijven die het sociale beheren. De overdracht van Gegevens buiten de EU vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met EU-Verordening 679/2016.
Voor het privacybeleid van de Social, zie de relevante openbaarmakingen op de volgende links: www.facebook.com/about/privacy/update; https://help.instagram.com/519522125107875; https://twitter.com/it/privacy (deze Social media houden zich aan het verdrag tussen de EU en de VS, PRIVACY SHIELD genaamd, dat adequate garanties biedt voor de bescherming van persoonsgegevens die naar de VS worden doorgegeven, waardoor de doorgifte buiten de EU legitiem is volgens de verordening).
De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de in dit beleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

De betrokkene heeft het recht om de volgende rechten (specifiek beschreven in de artikelen 15 tot en met 22 van EU-verordening 679/2016) uit te oefenen, door zonder bijzondere formaliteiten contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (op onderstaand e-mailadres) de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om bevestiging of gegevens die op hem betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om toegang tot die gegevens; om rectificatie en/of aanvulling, annulering of beperking van de verwerking ervan te verzoeken; om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan; om portabiliteit ervan te verzoeken; om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; om alle beschikbare informatie te verkrijgen over de oorsprong van de gegevens en de categorieën van gegevens, indien deze niet bij de betrokkene zijn verzameld informatie krijgen over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica, alsmede over het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene; niet worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd.
In gevallen waarin de rechtsgrondslag voor de verwerking toestemming is (bv. voor het verzenden van elektronische communicatie in verband met de door de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte activiteit, doorgifte van gegevens naar niet-EU-landen bij gebreke van een adequaatheidsbesluit of passende waarborgen) heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

WIJZIGING VAN INFORMATIE

Op dit beleid is Nederlands recht van toepassing.
De Eigenaar behoudt zich het recht voor het Beleid te allen tijde te wijzigen als reactie op voortdurende juridische, technische of commerciële ontwikkelingen, door het nieuwe Beleid op de Site te plaatsen. Bioline zal de toestemming van de Gebruiker vragen voor elke wezenlijke wijziging van het Beleid, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dergelijke veranderingen, wijzigingen, schrappingen of toevoegingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de Site zijn geplaatst. De datum van de meest recente versie van dit beleid staat bovenaan de pagina.

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Longevity Lifestyle & Wellness, J.Homan van der Heideplein 68A, 3604DK, Maarssen, Nederland. De betrokkene kan bovengenoemde rechten uitoefenen en nadere informatie verkrijgen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het telefoonnummer + 31 (0)10-8187497, op het e-mailadres: infor@longevity.nu of door de website https://bioline-jato.nu/nl/privacy-beleid/ te bezoeken.

 

Cerca nel sito